بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی
1. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 128-109

چکیده
  جابجایی ارکان جمله یکی از موضوعاتی است که توجه زبان‌شناسان را به خود جلب کرده است. قلب نحوی و مبتداسازی از جمله اصطلاحاتی است که زبان‌شناسان معاصر برای توضیح این پدیده بکار می‌برند. قلب نحوی، فرآیند ...  بیشتر