بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی
1. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  نوستالژی به عنوان یک رفتار روانی و ناخودآگاه از روانشناسی وارد ادبیات شده و تبدیل به یک مضمون شعری گشته است. ابوفراس از جمله شاعرانی است که این مضمون در شعرش برجسته به نظر می­رسد. پژوهش حاضر بر آن است ...  بیشتر