التحلیل البلاغی لأسباب اختلاف حروف المعانی فی المتشابه اللفظی من القرآن
1. التحلیل البلاغی لأسباب اختلاف حروف المعانی فی المتشابه اللفظی من القرآن

قاسم فائز

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 89-69

چکیده
  متشابه لفظی قرآن آیاتی هستند که اکثر الفاظشان با هم شبیهند و اندکی از آن ها با هم متفاوتند. این تفاوت ها گوناگونند و یکی از آن ها تفاوت در حروف معانی است که این مقاله در صدد بررسی علل بلاغی این تفاوت برآمد ...  بیشتر