حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة
1. حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة

رضا عرب بافرانی؛ علی نوروزی؛ علی سالمی؛ عیسی متقی زاده

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 72-41

چکیده
     به راستی که شعر دارای اهمیت فراوانی در ثبت بسیاری از حوادث تاریخی و رویدادهای مهم است و از قدیم چنین گفته شده است که: «شعر دیوان عرب است». شاعران، گذشته قوم وجنگ‌ها و افتخاراتشان را با آن ثبت ...  بیشتر