نویسنده = علی پور لیافویی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 41-64

هادی علی پور لیافویی؛ علی رضا نظری