رابطة علم معانی با سبک شناسی
4. رابطة علم معانی با سبک شناسی

حامد صدقی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ احمد امیدوار

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 159-176

چکیده
  از جمله راههای مهم و ضروری برای رهایی از مشکلات نقد ادبی و افزودن بر گنجینه فضای نقد ادبی مراجعه به آرای دانشمندان قدیم و میراث گرانقدر آنهاست. به سخن دیگر، با «بازگشت به خویش» می‌توان تا حدی نیازهای ...  بیشتر