نویسنده = صمدی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 152-128

مرتضی قائمی؛ مجید صمدی