تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان
1. تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان

علی پاپی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 9، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 22-1

چکیده
  مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای زبانشناسی مقابله‌ای و نظریه تحلیل خطا، به بررسی و تحلیل خطاهای حروف جر در نوشتار دانشجویان زبان‌عربی در ایران پرداخته است. پس از تقسیم‌بندی خطاها بر اساس منشأ ...  بیشتر