نویسنده = نجم، صبا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 193-170

سید محمود میرزایی الحسینی؛ کبری خسروی؛ صبا نجم