نویسنده = علی نژاد، نگار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد