تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا
1. تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا

طاهره ایشانی؛ نیره دلیر

دوره 8، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-23

چکیده
   پژوهش حاضر در سه حوزة زبان‏شناسی، ادبیات و تاریخ به بررسی و تحلیل کنش‌های گفتار موجود در خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا بر اساس تاریخ طبری می‌پردازد. نظریة کنش گفتار نشان می‌دهد که زبان نه تنها ...  بیشتر