بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور
1. بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور

صلاح الدین عبدی؛ زهرا افضلی؛ نسرین عباسی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 83-59

چکیده
  کانون روایت، چشم مشاهده گری است که از منظر آن تمام یا بخشی از متن روایی دیده می شود و به دلیل ارتباط و قرابتی که با صدای راوی دارد، بسیار حائز اهمیت است. بررسی کانون روایت این امکان را به پژوهشگر ...  بیشتر