نویسنده = قهرمانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال"

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 87-71

علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور