نویسنده = غیبی پور حاجی ور، نجات
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 70-51

امید جهان بخت لیلی؛ نجات غیبی پور حاجی ور؛ فرهاد رجبی