نویسنده = امیری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 43-21

جهانگیر امیری؛ نورالدین پروین