نویسنده = میرزائی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 108-89

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی