روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان
1. روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان

پریسا امیری؛ یحیی معروف

دوره 11، شماره 37 ، پاییز 1398، ، صفحه 24-1

چکیده
  متون ادبی بالقوّه دارای مضامینی هستند که آن مضامین با یک‌بار خواندن آشکار نخواهد شد. بکار گیری ابزارهای دیگر علوم، امکانی است برای راه یافتن به دستاوردهای جدید متنی و در این میان روانکاوی بیش از همه ...  بیشتر