تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان
1. تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی

فرشته ارشدی؛ صدیقه زودرنج

دوره 10، شماره 34 ، زمستان 1397، ، صفحه 26-1

چکیده
  روایت، یک اثر ادبی دارای راوی، متن و خواننده است. از طریق راوی، متنِ روایت؛ شاملِ حوادث، گفته ها و افکار شخصیت‌ها به خواننده منتقل‌ می‌شود. به چگونگی انتقال این گفته‌ها توسط راوی، « شیوه‌های روایت ...  بیشتر