ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله
1. ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1392، ، صفحه 120-102

چکیده
     امروزه داستان نویسی با رویکرد به مضامین اجتماعی انواعی مختلف یافته است. از جمله آنها داستان روستایی است که پس از رویدادهای مهم نیمة اول قرن بیستم در نگارش ادبی ظهور یافت و به مرور زمان و اهتمام ...  بیشتر