بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب»
1. بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب»

محسن عابدی؛ سید ابراهیم دیباجی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 128-107

چکیده
  واژگان در هر زبانی برترین وسیله برای بیان مافی­الضمیر آدمی است. با واژه­هاست که معانی، افکار و احساسات عیان می­گردند و در کنار همه این­ها ساده­ترین ابزار ارتباطی بین انسان­ها هستند.  هرچه ...  بیشتر