نویسنده = علی یاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 50-27

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری