نویسنده = طاهرى، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی.

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 109-130

ماهر السح؛ حمید طاهرى