نویسنده = امین مقدسی، ابوالحسن
تعداد مقالات: 2
1. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی


2. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 50-27

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری