نویسنده = غروی نائینی، نهله
تعداد مقالات: 1
1. عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز)

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 95-76

نهله غروی نائینی؛ خلیل پروینی؛ حامد مصطفوی فرد