نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور
1. نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور

معصومه نعمتی؛ لیلا جدیدی

دوره 11، شماره 38 ، زمستان 1398، ، صفحه 127-103

چکیده
  دانش نشانه­شناسی، با سخنرانی‌های زبان‌شناس سوئیسی فردینان دو سوسور آغاز شد. نشانه‌شناسی بررسی معناسازی، فرایند شکل‌گیری نشانه‌ها و فهم ارتباطات معنادار است. این دانش، مطالعۀ ساخت و شکل‌گیری نشانه‌ها، ...  بیشتر