تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه»
1. تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه»

رضا چهرقانی

دوره 11، شماره 38 ، زمستان 1398، ، صفحه 41-23

چکیده
  فرهنگ‌نویسان عرب از دیرباز درخصوص ریشه‏ و معنای کلمة «مکّه» فرضیه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند که از دیدگاه تاریخی، ریشه‌شناسی و معنی‌شناسی قابل نقد و مناقشه‌ هستند. این مفروضات؛ مانند مکَّ ...  بیشتر