تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی
1. تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی

مصطفی جوانرودی؛ لقمان رستم جو

دوره 4، شماره 9 ، پاییز 1391، ، صفحه 19-37

چکیده
   چکیده  پس از ظهور اسلام، ارتباط ایرانیان و عربها بیش از پیش گسترده شد؛ آنچنان که آشنایی با قرآن زمینه ساز تأثیرپذیری ایرانیان از زبان و علوم مختلف عربی گردید. علاقة بسیار به اسلام و زبان قرآن سبب ...  بیشتر