نویسنده = عباسی، نوذر
تعداد مقالات: 1
1. حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 88-71

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ نوذر عباسی