نویسنده = افخمی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 160-137

حمید متولی زاده؛ رضا افخمی