دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل
1. دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل

حمید متولی زاده؛ رضا افخمی

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 160-137

چکیده
  قصیده‌ی شعری، ساختاری است هنری که هدف آن به تصویر کشیدن احساس شاعر ازحالتی عاطفی است. شاعر برای تحقق این هدف، کلمات را به کار می‌برد؛ زیرا واژه‌ها ماده‌ی اساسی زبان و جان کلام شعری هستند و احساساتی ...  بیشتر