نویسنده = میرمحمدحسینی، فائقه السادات
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 187-157

معصومه نعمتی؛ فائقه السادات میرمحمدحسینی؛ شکوه السادات حسینی