کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت
1. کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست

دوره 9، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 81-104

چکیده
  شعر معاصر، برای برقراری ارتباطی مؤثرتر با مخاطب و به منظور تقویت زمینه‌های انتقال بهتر معنا می‌کوشد از امکانات موجود در هنرهای جدید، بهره‌برداری کند. از جمله این امکانات، دستاوردها و امکانات هنر سینماست ...  بیشتر