	بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر
1.  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر

حسن مجیدی؛ محمد غفوری فر؛ جواد عابدی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 139-162

چکیده
  ادبیات به دلیل ماهیت و حوزة گسترده‌اش، با سایر رشته‌های علوم انسانی اشتراک و تناسب موضوعی دارد. از این رو، قابلیت انجام پژوهش‌های بین رشته­ای در آن امکان پذیر است. در این میان رابطة ادبیات و علم روان‌شناسی ...  بیشتر