	دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط
1.  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط

روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1394، ، صفحه 95-114

چکیده
  دو زبانگی و دو­گانگی زبان از جمله مسائلی است که از دیر باز در همة زبان­های دنیا دیده شده است و همواره دربارة آن نگرانی­هایی مطرح بوده است؛ چرا که به باور برخی، این دو پدیده رفته رفته از رقت و انسجام ...  بیشتر