نویسنده = آّبدانان مهدیزاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 48-26

محمود آّبدانان مهدیزاده؛ صادق سیاحی؛ کیفیه اهوازیان