نویسنده = شیرزاد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 76-96

رقیه رستم پور ملکی؛ فاطمه شیرزاد