نویسنده = رضایی، پوران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی