جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل
1. جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل

صادق فتحی دهکردی؛ ژیلا قوامی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 237-266

چکیده
  نماد پردازی به عنوان یکی از جلوه‌های ادبی شعر شاعران سرکش و عصیان‌گر عرب نظیر امل دُنقل جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. او یکی از شاعران برجسته‌ی مصر در دوره‌ی معاصر است که از این ...  بیشتر