جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی
1. جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی

حمیدرضا مشایخی؛ محمود دهنوی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 233-258

چکیده
  نیهیلیسم یا نیست¬انگاری که همواره یکی از دغدغه¬های فکری انسان بوده است، منشأ تاریخی داشته وریشه در فجایع، مصیبت¬ها، ناکامی¬ها و شکست¬های انسان در برابر حیات دارد. نیهیلیسم وضعیت روان شناختی و معرفت ...  بیشتر