بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام
1. بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام

عبدالحسین فقیهی؛ محمدرضا غغاری

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 163-186

چکیده
  خطابه یا ایراد سخن یا بیان مقصود به صورتی که از نظر محتوی و ترکیبات و ساختار ادبی دارای نظمی خاص و منطقی و معقول باشد، از دیرباز و شاید همزاد با پیدایش زبان وجود داشته و همزمان با پیشرفت و تکامل تمدن و اندیشه ...  بیشتر