بررسی و  تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی
1. بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی

سید اسماعیل قافله باشی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1390، ، صفحه 151-162

چکیده
  خبب یکی از مزاحفات بحر متدارک است که وزنی مطبوع و پرترنّم و دلکش دارد. این وزن اساساً یکی از وزن¬های مخصوص شعر عربی است و در شعر فارسی چندان معمول نیست. امّا شاعران خوش¬ذوق و نغز پرداز زبان فارسی به¬یکباره ...  بیشتر