نویسنده = .، آشور قلیچ پاسه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری