روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان
1. روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان

محمدعلی کاظمی تبار

دوره 9، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 126-103

چکیده
  زبان عربی، به عنوان زبان وحی و وسیله ارتباط دو میلیارد مسلمان در جهان، جایگاه ویژه ای داشته و شیوه آموزش آن برای زبان‌آموزان و مدرسان اهمیّت زیادی دارد، اما این موضوع با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو ...  بیشتر