نویسنده = فرضی شوب، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 184-205

مجید صالح بک؛ فرشته فرضی شوب