تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی
1. تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی

علی نظری؛ احمد کرمی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 147-129

چکیده
  مقالة حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قرائت های قرآنی در دیدگاه‌های نحوی زبان عربی پرداخته است و بدین منظور ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قرائت های قرآنی در دو نوع مشهور آن؛ یعنی قرائت های ...  بیشتر