نویسنده = غفوری فر، محمد
تعداد مقالات: 2
1.  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 139-162

حسن مجیدی؛ محمد غفوری فر؛ جواد عابدی


2. بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 67-49

مهدی خرمی؛ محمد غفوری فر؛ علی نوکاریزی