نویسنده = مفتخرزاده، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة»

دوره 4، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 204-220

سید علی مفتخرزاده؛ علیرضا شیخی؛ رضا ناظمیان