تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات
1. تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ فاطمه نظیری سنجانی

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده: یکی از نظریات فلسفی که در باب معناشناسی ذکر شده و سپس به حوزه‌ی زبان‌شناسی راه یافته، نظریه‌ی مشروط به صدق جملات است. براساس این نظریه، معنای جمله در محتوای گزاره‌‌‌‌ای آن گنجانده شده و بر حسب ...  بیشتر