نویسنده = حسینی زاده، سید عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 50-25

سید عبدالرسول حسینی زاده