صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا
1. صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا

حجت رسولی؛ افسانه رضایی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 81-61

چکیده
    یکی از ویژگی­های بارز نقد ادبی در قرن چهارم هجری، آمیختگی آن با علم بلاغت است. ابن طباطبا(332ق) به عنوان نماینده و پیشگام علم نقد در قرن چهارم، شعر را بر اساس بلاغت تشبیه، ارزیابی کرده است. لازمه شناختی ...  بیشتر